PRIVACY POLICY (English)

What type of information we are collecting

We receive collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); comments, feedbacks, product reviews, recommendations, and personal profile if any was putted into Forum

How we are collecting the information

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. We assume that you agree to the collection of your personal information and that it will be used for the specific reasons stated above only.

How we are using, sharing and disclose your personal information

Our Forum is hosted on the Wix.com platform. They provide us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 
All direct payment gateways offered by Wix and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers”

Our Forum is hosted on the Wix.com platform. They provide us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 
All direct payment gateways offered by Wix and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers”

Communications

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our portal, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email which you used during registration process. Other information we will not be required

We may contact you to notify you regarding your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to collect fees or monies owed, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our portal, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes we may contact you via email which you used during registration process. Other information we will not be required

Withdraw you personal data of profile

If you don’t want us to process your data anymore, please contact us at blog@paylikeme.com

Update of the Privacy Policy

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it

Questions and Contact Information

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at blog@paylikeme.com

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (česky)

Jaký druh informací shromažďujeme

Shromažďujeme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách, nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanou k připojení počítače k Internetu; vaše přihlašovací údaje, emailovou adresu; přiřazené nebo vložené heslo; informace o počítači a připojení a historie nákupu. Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně doby odezvy na stránku, délky návštěv na určitých stránkách, informací o interakci se stránkami a metod používaných k procházení stránek. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace); komentáře, zpětné vazby, recenze produktů, doporučení a osobní profil, pokud byl vložen do fóra

Jak shromažďujeme informace

Když provádíte transakci na našem webu, v rámci procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa, popř. obsah vašich komentářů.

 

Předpokládáme, že souhlasíte se shromažďováním vašich osobních údajů a že budou použity pouze ze specifických důvodů uvedených výše.

Jak používáme, sdílíme a zveřejňujeme vaše osobní údaje

Naše fórum je hostováno na platformě Wix.com. Poskytují nám online platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby; organizovat tato fóra. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložiště dat, databází a obecných aplikací Wix.com. Wix.com ukládá vaše data na zabezpečené servery za bránou firewall.


Všechny brány přímých plateb nabízené společností Wix, které mohou být používané naší společností dodržují standardy stanovené společností PCI-DSS spravované Radou PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditní kartě v našem obchodě a jeho poskytovatelích služeb.

Komunikace

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, vyřešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybírali dlužné poplatky nebo peníze, zjišťovali vaše názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílali aktualizace o našem portálu nebo, jak je to jinak nutné, abychom vás kontaktovali a vymáhali dodržování naší uživatelské dohody, příslušných vnitrostátních zákonů a jakékoli dohody, kterou s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás můžeme kontaktovat e-mailem, který jste použili při registraci. Další informace nebudeme požadovat

Zrušení a vymazání vašich osobních údajů

Pokud již nechcete, abychom vaše údaje zpracovávali, kontaktujte nás na adrese blog@paylikeme.com

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a objasnění se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, upozorníme vás zde, že byla aktualizována, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností (pokud nějaké) používáme a / nebo zveřejňujeme.

Dotazy a kontaktní informace

Pokud chcete: přistupovat, opravovat, měnit nebo mazat jakékoli vaše osobní údaje, které o vás máme, kontaktujte nás na blog@paylikeme.com